Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Friesland en een patiënt/cliënt waarop Pedicure Friesland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicure Friesland zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP) en Het Handboek voor de pedicure en richtlijnen.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt(contactformulier)

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Friesland door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Pedicure Friesland  de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen. Patiënten die via de Podotherapeut komen en die hun afspraak niet nakomen moeten de gehele factuur zelf betalen. Ook de Podotherapeut accepteert geen no-show.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Friesland de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Friesland dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Pedicure Friesland vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Friesland. Pedicure Friesland is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de Groninger Huisartsen Coöperatie of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk

Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Pedicure Friesland en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Friesland. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Friesland opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

7. Geheimhouding

Pedicure Friesland is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Friesland verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicure Friesland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Pedicure Friesland is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure Friesland.

Diefstal wordt door Pedicure Friesland altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Pedicure Friesland geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
  • de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de patiënt/cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Pedicure Friesland. Pedicure Friesland dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Friesland de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Friesland en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Patiënt/cliënt zal klachten niet delen op sociale media.

12. Gedrag

De patiënt/cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een patiënt/cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Friesland het recht de patiënt/cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

13. Hygiëne

Mijn praktijk voldoet aan de hoge eisen die aan de hygiëne gesteld worden vanuit de Beroepscode / Bedrijfshandboek voor de pedicure. Daarom stel ik uw persoonlijke hygiëne ook zeer op prijs. Als de behandeling door gebrek aan persoonlijke hygiëne niet door kan gaan of extra behandeltijd / materialen kost, dan wordt dat bij u in rekening gebracht.

14. Recht

Op welke overeenkomst tussen Pedicure Friesland en patiënt/cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de patiënt/cliënt  Pedicure Friesland toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;

X           Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.

X           Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en  verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

X           Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

X           Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

X           Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De patiënt/cliënt  heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Pedicure Friesland zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE;

Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

Via de volgende link kunt u onze algemene voorwaarden downloaden: Algemene-Voorwaarden-2018